Menu

Juridische informatie

Algemene voorwaarden

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10-06-2013.

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
HIDDEMA: HIDDEMA, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, vestiging Eindhoven, onder nummer 17220056.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van HIDDEMA wordt gesloten.

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen HIDDEMA en een opdrachtgever, waarop HIDDEMA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventueel afwijkende voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn voor HIDDEMA slechts verbindend indien en voor zover HIDDEMA zich daarmee schriftelijk naar de opdrachtgever akkoord heeft verklaard.

Artikel 2 Offertes

1. Offertes van HIDDEMA zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
2. De door HIDDEMA gemaakte offertes zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders aangegeven. HIDDEMA is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever door hem schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

1. HIDDEMA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De introductie van de adviseurs van HIDDEMA binnen de organisatie van opdrachtgever, zal door de opdrachtgever verzorgd worden. Indien noodzakelijk, zal de opdrachtgever voor informatie aan de Ondernemingsraad en andere overlegorganen zorgen, conform de (wettelijke) procedures.
2. Indien de dienstverlening door HIDDEMA leidt tot de ontwikkeling van kennis, garandeert HIDDEMA echter niet de objectieve juistheid en bruikbaarheid daarvan voor de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart HIDDEMA in dat geval voor claims van derden voor schaden voortvloeiend uit het gebruik of de toepassing van die kennis, mits deze door opdrachtgever aan die derden in enigerlei vorm overgedragen is.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HIDDEMA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Het is HIDDEMA toegestaan om een andere adviseur aan te wijzen dan diegene die de overeengekomen werkzaamheden uitvoert of zal uitvoeren indien hiertoe aanleiding bestaat op grond van overmacht.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HIDDEMA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HIDDEMA worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HIDDEMA zijn verstrekt, heeft HIDDEMA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. HIDDEMA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HIDDEMA is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan HIDDEMA de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. Indien door HIDDEMA of door HIDDEMA ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 4 Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een vooraf overeengekomen aantal dagdelen, uren of consulten. De overeenkomst kan zowel door opdrachtgever als door HIDDEMA worden opgezegd met inachtneming van een termijn van een maand. Tenzij in het contract een afwijkende termijn is overeengekomen.
2. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever HIDDEMA derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal HIDDEMA de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast bedrag is overeengekomen zal HIDDEMA daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een aanpassing van dit bedrag tot gevolg heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal HIDDEMA niet meer kosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Geheimhouding

Beide partijen zijn gedurende een periode van vijf (5) jaar na de datum van mededeling verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Partijen komen overeen dat informatie die een der partijen bij de overeenkomst wordt meegedeeld niet vertrouwelijk zal zijn indien en voor zover schriftelijk aangetoond kan worden dat deze informatie: 1. reeds openbaar toegankelijk is;
2. schriftelijk aantoonbaar bekend is bij de ontvangende partij voorafgaand aan het mededelen daarvan door de andere partij;
3. rechtmatig is verkregen door de ontvangende partij van een derde partij die niet door soortgelijke geheimhoudingsbepalingen gebonden is;
4. door de ontvangende partij ontwikkeld is geheel onafhankelijk van enige mededeling van de andere partij;
5. direct of indirect af te leiden is uit een commercieel beschikbaar product;
6. openbaar is geworden in het kader van een rechterlijke procedure.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in Artikel 6 van deze voorwaarden, behoudt HIDDEMA zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door HIDDEMA verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van HIDDEMA worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. HIDDEMA behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen op grond van gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 (Burgerlijk Wetboek).
2. In geval van tussentijdse opzegging op grond van gewichtige redenen is de opdrachtgever een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art.7:411 (Burgerlijk Wetboek).

Artikel 9 Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van HIDDEMA op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 1. Na het sluiten van de overeenkomst aan HIDDEMA ter kennis gekomen omstandigheden geven HIDDEMA goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
2. Indien HIDDEMA de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is HIDDEMA bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van HIDDEMA om schadevergoeding te vorderen.
3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan HIDDEMA zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is HIDDEMA bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10 Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 10 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen zestig (60) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan HIDDEMA.
2. Indien een klacht gegrond is, zal HIDDEMA de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.
3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 11 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op door HIDDEMA aan te geven wijze. Na het verstrijken van dertig (30) dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
2. Indien vermeld in de offerte, kan HIDDEMA een voorschot vragen van de opdrachtgever.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn en kan HIDDEMA de overeenkomst per direct ontbinden.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee (2) weken na de factuurdatum aan HIDDEMA schriftelijk kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de HIDDEMA een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

Artikel 12 Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitenrechtelijke incassokosten worden bepaald overeenkomstig het incassotarief zoals jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van 250 euro.
2. Indien HIDDEMA aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

HIDDEMA accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei vorm van schaden, die voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan HIDDEMA zijn toe te rekenen. Hieronder zullen - indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken- mede zijn begrepen: stakingen in andere organisaties dan die van HIDDEMA, wilde stakingen of politieke stakingen in de organisatie van HIDDEMA, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan HIDDEMA afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. HIDDEMA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die -verdere- nakoming verhindert intreedt, nadat HIDDEMA haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van HIDDEMA opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door HIDDEMA niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien HIDDEMA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15 Betaalde werkzaamheden na beëindiging opdracht

Gedurende de overeenkomst en tot twee (2) jaar na beëindiging van de overeenkomst, is het, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de opdrachtgever niet toegestaan om medewerkers die namens of vanuit HIDDEMA bij de uitvoering betrokken zijn geweest, betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden. Op overtreding van deze regel staat een boete van € 30.000,- (zegge: dertigduizend euro).

Artikel 16 Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en HIDDEMA, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Almelo. HIDDEMA blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen HIDDEMA en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Overige

1. Aanvullende dienstverlening en advisering wordt verricht tegen een tarief van € 130,00 per uur, ex btw.
2. Werving en selectie wordt verricht tegen vijftien procent van het bruto jaarsalaris.

Artikel 19 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, vestiging Eindhoven, onder nummer 17220056.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met HIDDEMA.